NDOWSSYSTEM32.DEVICEHARDDISKVOLUME2WINDOWSSYSTEM32SPOOL7DEVICEHARDDISKVOLUME2WINDOWSSYSTEM32SPOOLPRTPROCS>DEVICEHARDDISKVOLUME2WINDOWSSYSTEM32SPOOLPRTPROCSW32X86